ประโยชน์และข้อควรระวังในการใช้งานเครื่องย่อยเศษอาหาร